Odborná činnost katedry

 • NOVÁKOVÁ, Ester, ZABLOUDIL PECHNÍK, Ondřej (eds.). XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 50 s. ISBN 978-80-210-9690-5.

  Publikace představuje příspěvky z vědecké konference konané 8. 10. 2020. Autory jsou posluchači magisterského a doktorského studia. Na onomastickou problematiku se zaměřuje příspěvek Jana Oujezdského (Uliční název jako anoikonymum a jeho odlišnosti od ostatních jmen nesídelních objektů), Andrea Kytlicová zkoumá mluvené projevy (Větná stavba mluvených projevů žáků 2. stupně ZŠ při komunikaci ve výuce), s výukou studentů s odlišným mateřským jazykem souvisejí příspěvky Radima Ošmery (Metodologie foneticko-fonologického výzkumu a jeho využití v praxi: Výslovnost hlásky „j“ vietnamskými mluvčími) a Lucie Křižkové (Pracovní listy k moravským reáliím). Na dětského čtenáře je zaměřen příspěvek Miroslava Jindry (Cestou za zrcadlem: k výzkumu dětského čtenářství žáků třetí třídy základní školy), sborník uzavírá literárněvědný příspěvek Ondřeje Zabloudila Pechníka (Tematika přírodních národů v české literatuře devadesátých let dvacátého století).

   

   

 • ZÍTKOVÁ, Jitka. Teorie výuky literatury v historické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 313 s. ISBN 978-80-210-9629-5.

  Publikace mapuje vývoj teorie výuky literatury ve 2. polovině 20. století. V centru pozornosti stojí tři základní didaktické kategorie (cíle, obsah a metody výuky literatury) a dále otázka interpretace textu. V souladu s tím je publikace rozdělena do čtyř základních částí. První kapitoly každé z částí mají charakter komentované chronologické bibliografie, a to vždy ve vztahu ke sledované didaktické kategorii. Druhá kapitola každé ze čtyř částí obsahuje výsledky komparační fáze výzkumu, tedy nalezené shody a rozdíly koncepcí, formulování hlavních tendencí v pojetí jednotlivých kategorií, a to v linii kurikulární, linii literárněvýchovné teorie a estetickovýchovné teorie. V části zabývající se didaktickou interpretací jsou hlavní tendence sledovány v linii literárněvýchovné a literárněvědné.

   

   

   

 • KOLÁŘOVÁ, Ivana, ŠTÍCHA, František. Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů). 1. vyd. Praha: Academia, 2020, 753 s. ISBN 978-80-200-3131-0.

  Slovník univerbizátů je speciálním jazykovým slovníkem, jaký u nás dosud nebyl publikován. Smyslem tohoto slovníku je poskytnout široké veřejnosti abecedně uspořádaný repertoár zjednoslovněných názvů a jim odpovídajících názvů souslovných užívaných v současné psané češtině (do níž se obvykle dostávají z češtiny mluvené) a toto užívání dokumentovat pečlivě vybranými zdroji a kontexty obsaženými v Českém národním korpusu. Některé z univerbizátů jsou názvy běžné a frekventované i v psaných textech, například kreditka za kreditní karta, jiné jsou užívány jen v úzkém okruhu lidí spojených profesí nebo sportovní či kulturní činností, např. proutěnka za proutěná překážka. Slovník zahrnuje více než 1 200 univerbizovaných názvů včetně vlastních jmen (Lomničák, Prodanka). Kromě ryze informační hodnoty může mít i hodnotu praktickou, pokud tu a tam některému uživateli objasní smysl výrazu, který zaznamená v médiích či zaslechne „na ulici“, aniž je mu smysl tohoto výrazu (zcela) zřejmý. V budoucnosti pak tento slovník může podávat svědectví o vývoji jazyka.


   

   

   

 • POLÁČEK, Jiří. Bratři Čapkové. 1. vyd. Boskovice/Brno: Nakladatelství Albert, 2020, 70 s. ISBN 978-80-7326-314-0.

  Publikace vznikla jako příspěvek k 130. výročí narození Karla Čapka a 55. výročí smrti Josefa Čapka. Obsahuje autorův prolog, bibliografii jeho prací o obou Čapcích z let 1977–2020 (studie, recenze, jubilejní články, zprávy, fejetony a ostatní práce) a sedm těchto prací (mj. Novinář Karel Čapek, Josef Čapek v čtenářské anketě Lidových novin, Karel Čapek a příroda či Karel Čapek a Jiří Mahen). Publikaci doplňují čapkovské portréty, karikatury a ilustrace.

   

   

   

   

 • 2019

  ŽIŽKOVÁ, Hana, KLÍMOVÁ, Květoslava, KOLÁŘOVÁ, Ivana, LOLLOK, Marek, TUŠKOVÁ, Jana Marie. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.

  Předkládaná publikace, kterou vytvořili lingvisté Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, volně navazuje na monografii Čeština v pohybu 1. Tentokrát představuje autorský kolektiv výsledky výzkumu vlastních jmen, a to z několika hledisek, která sledují jejich proměny v komunikaci: fungování pojmenovávacích motivů ve spojení s variabilitou jednoho typu pomístních jmen, gramatické chování místních jmen při opakovaném užívání v současných textech a podoby a funkce antroponym v dramatických textech. Autoři se tak snaží o ucelenou koncepci monografie, prezentující jak dílčí poznatky lingvistických výzkumů, tak i přístup literárněonomastický.

   

   

   

 • KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 227 s. ISBN 978-80-210-9540-3.

  V monografii Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století se literární vědec a pedagog Masarykovy univerzity David Kroča (1973) zabývá obdobím, jež je pro poetiku původní české divadelní hry v mnoha ohledech přelomové. Z žánrově rozmanité divadelní tvorby šedesátých let zvolil pro svůj výzkum specifickou linii tzv. problémové dramatiky, v níž autoři nahrazují běžný dramatický konflikt vyhrocenou konfrontací různých názorů na nastolený problém. Vstupní teoretické a kontextové kapitoly zohledňují dobové vývojové tendence v české dramatice i důležité inspirační zdroje zahraniční. Jádro práce tvoří analytické a interpretační kapitoly, jež se zabývají rozborem těch divadelních her, v nichž autoři řeší závažné existenciální problémy a kladou otázky společenské a mravní odpovědnosti.

   

   

   

 • 2019

  LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 184 s. ISBN 978-80-210-9416-1.

  Monografie „Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století“ vychází z autorovy stejnojmenné dizertační práce obhájené v r. 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: zabývá se českou literární kritikou 90. let 20. století, zejména v té podobě, v jaké se projevovala v literárních a kulturních časopisech dané doby. V osmi kapitolách (včetně metodologické úvodní a syntetizující závěrečné) v širokém kontextu představuje nejvýraznější tendence tehdejšího, značně dynamického myšlení o literatuře, včetně jeho soudobé reflexe (metakritiky). Konkrétně se předmětem zkoumání stávají např. retrospektivní a anticipační pohledy na českou literaturu, kritika „postmoderní“, kritika katolická, křesťanská, resp. spirituální a tzv. spory o autenticitu; samostatně jsou analyzovány také ohlasy vybraných prozaických knih. Ve svém celku tak publikace předkládá ucelený, plastický obraz literárněkritických a metakritických snah sledované periody, přičemž mnohá z témat identifikovaných v dobové diskuzi, jsou – jak se ukazuje – směrodatná dodnes.

   

   

 • 2017

  KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 378 s. ISBN 978-80- 210-8851- 1

  Cílem práce je uspořádání univerbizátů (= jednoslovných názvů vzniklých z názvů víceslovných) do systemizované soustavy na základě jejich klasifikace a utřídění podle významu a způsobu vzniku (slovotvorným procesem, elipsou). Jádrem této soustavy jsou univerbizáty vzniklé slovotvorně, především derivací, roztříděné podle slovotvorných sufixů (-áč, -ák, -ař/-ář, -árna, -as, -ajda, -ec, -ice, -ík/-ník, -ka …) a slovotvorných vlastností základových slov. Soustavu derivovaných univerbizátů srovnáváme se slovotvornou soustavou primárních derivátů především z hlediska počtu sufixů. Systemizace je doplněna o frekvenční distribuci, o srovnání jejich frekvence s frekvencí příslušných sousloví a o hodnocení stylových vlastností, které dokazují současnou hlubší stylovou diferenciaci univerbizátů.

   

   

 • 2016

  SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova: reflexe učitelů českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 257 s. ISBN 978-80-210-8523-7.

  Monografie se zabývá výzkumem realizovaného kurikula mediální výchovy z pohledu učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska řešené problematiky. Empirická část představuje výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaká je realizovaná forma kurikula průřezového tématu Mediální výchova u učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. Dotazníkové šetření se skládalo ze tří částí a bylo zaměřeno na učitelovo pojetí kurikula mediální výchovy, realizovanou formu kurikula mediální výchovy a začlenění mediální výchovy do výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Publikace vyšla též v elektronické verzi s ISBN 978-80-210-8524-4.

   

   

 • 2016

  ŠRÁMEK, Rudolf. Labyrintem vlastních jmen a nářečí. 1. vyd. Brno: Host: edd. Jan Dvořák a Petr Malčík, 2016, 212 s. Studie osobností brněnské lingvistiky VI. ISBN 978-80-7577-065-3.

  Kniha je koncipována jako výběr 18 autorých studií z dialektologie, obecné onomastiky a toponmastiky. které obsahují výsledky soustavého výzkumu dílčích principů teorie a metodologle uvedených oborů. Materiálová složka statí je vždy chápána jako východisko formulování poznatků obecné (systémové) povahy, srov. např. stať Ke stratifikaci jazykových útvarů v současné češtině (s. 67-79), zejména však studie onomastického zaměření. Výběr je myšlena jako příspěvek k rozvoji teorie daných disciplín, ale může sloužit i jako studijní text.

   

   

 • 2015

  POLÁČEK, Jiří. Básnický rok. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 106 s. ISBN 978-80-210-8118-5.

  Publikace Básnický rok je prvním titulem nové edice Pedagogické fakulty MU, v níž by měly vycházet populárně či esejisticky pojaté publikace malého rozsahu, reflektující problematiku jednotlivých oborů vyučovaných na uvedené fakultě. Básnický rok obsahuje kromě prologu a epilogu dvanáct kapitol, v nichž autor přibližuje reflexe jednotlivých měsíců v české poezii. Celkově vychází z tvorby sedmdesáti básníků, v epilogu pracuje s lidovými pranostikami. Publikace je doplněna dvanácti celostránkovými ilustracemi Petra Veselého.

   

   

 • MINÁŘOVÁ, Eva, TUŠKOVÁ, Jana Marie, KLÍMOVÁ, Květoslava, KOLÁŘOVÁ, Ivana, LOLLOK, Marek, MARTINEC, Ivo, SVOBODOVÁ, Hana, ŠRÁMEK, Rudolf, ŽIŽKOVÁ, Hana, JANOUŠOVÁ, Iva. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.

  Monografie Čeština v pohybu uvádí výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů KČJL PdF MU. Svůj výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, nebo přechylování cizích ženských příjmení. Tvaroslovnou problematiku řeší dvě kapitoly: o variantních tvarech přejatých slov a o sekundárních předložkách. Detailní je analýza univerbizátů názvů dopravních prostředků. Ve stylové oblasti se výzkum soustředil na funkci expresivity v publicistice a na vývoj ve slovní zásobě současné žurnalistiky. Sféra běžné komunikace je zkoumána na jazykovém materiálu z okolí Broumova. Poslední kapitola se zabývá dialogem v současné beletrii. Jednotícím prvkem celé monografie je analýza dynamických jevů současné češtiny.

   

   

 • NOVÁK, Arne, ŠUBRTOVÁ, Milena (ed.). Krb neporušitelného přátelství: korespondence Arna Nováka a Marie Veselíkové. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2015, 320 s. Fontes brunenses. ISBN 978-80-86736-47-1.

  Monografie představuje kritickou edici korespondence Marie Veselíkové a Arna Nováka z let 1901-1938 a podává svědectví o jejich nevšedním přátelství. Vstupní studie rekapituluje životní osudy obou pisatelů i jejich dílo. Přátelský vztah Marie Veselíkové a Arna Nováka trval téměř čtyři desetiletí a utužovaly ho nejenom společné litomyšlské kořeny jejich rodin, ale především kulturní zájmy a sdílené hodnoty.  Dosud nezveřejněná korepondence tak může sloužit jako další pramen k poznání osobnosti A. Nováka.

   

   

 • 2014

  KOLÁŘOVÁ, Ivana. Význam a konkurence vybraných druhů odkazovacích zájmen v kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 257 s. ISBN 978-80-210-7570-2.

  Předložená práce sleduje možné konkurence deiktických zájmen ten, ta, zájmena takový univerzálního odkazovacího zájmena to v koreferenčních funkcích s důrazem na funkci anaforickou. Centrem zájmu jsou především významy zájmena to v jeho základním tvaru (nominativu a akuzativu) jako konkurentu zájmen ten, ta, takový, jako výrazu odkazujícího k infinitivu, k obsahu věty nebo části textu, popř. jako konkurentu výrazů jiných, zejména adverbií a vyjádření s adverbiálním významem či tzv. zevšeobecňujících substantiv. Zvažovány jsou též možnosti fungování slova to ve funkci konektoru.

   

   

 • 2014

  MINÁŘOVÁ, Eva, SOCHOROVÁ, Dagmar, ZÍTKOVÁ, Jitka. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 238 s. ISBN 978-80-210-6631-1.

  Kolektivní monografie Vlastní jména v textech a kontextech prezentuje nejnovější výsledky bádání v onomastice. Zaměřuje se na dva tematické okruhy onomastiky: A) Vlastní jména v současných textech, jejich standardizované a nestandardizované podoby a B) Vlastní jména v literárním textu. V rámci prvního tematického okruhu (A) jsou výzkumy vlastních jmen orientovány na pojetí a postavení onomastiky a na propriální sféru jazyka, kapitoly monografie pojednávají o gramatických vlastnostech proprií a o postavení a funkci vlastních jmen domácích a cizích v komunikaci. Druhá část onomastického tématu (B) předkládá
  výsledky bádání zaměřených na poetiku literárních postav a sleduje antroponyma uplatňovaná v literatuře pro dospělé i v literatuře pro děti a mládež.

   

   

 • 2013

  ŠTÍCHA, František, VONDRÁČEK, Miloslav, KOLÁŘOVÁ, Ivana, HOFFMANNOVÁ, Jana, BÍLKOVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Ivana. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9.

  Publikace poskytuje české kulturní veřejnosti a především naší škole (střední i vysoké), studentům i učitelům, ale také publicistům, lektorům, redaktorům a korektorům, autorům a překladatelům uspořádanou soustavu základních, avšak relativně úplných a netriviálních informací o jevech a přirozených pravidlech gramatiky současné. Je založena na analýzách současných psaných textů, obsažených zejména v Českém národním korpusu.

   

   

 • 2013

  ŠRÁMEK, Rudolf. Jména obcí a sídel na Hlučínsku. Průvodce po místních jménech specifického regionu Moravskoslezského kraje. 1. vyd. Hlučín: Muzeum Hlučínska, 2013, 69 s. ISBN 978-80-260-5437-5.

  Místní jména mají v této části Slezska – vedle nářečí, lidové kulturu a náboženství – mimořádný a u nás se nikde neopakující význam: kraj byl v l. 1742-1920 a 1938-1945 integrální součástí Pruska, popř. tzv. třetí říše a byl vystaven tuhé germanizaci. Publikace prokazuje jednoznačně český původ jmen, všímá si však i stop středověkého německého osídlení a způsobů germanizace jmen. Výklady jmen, typologie jejich tvoření a principy klasifikace i poukazy na jména na Moravě a v Čechách jsou podány populárně vědecky, a to také s ohledem na využití ve školní výuce.

   

   

 • 2013

  ŠRÁMEK, Rudolf. Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 222 s. ISBN 978-80-210-6298-6.

  Cílem slovníku je prostřednictvím retrográdního řazení zpřístupnit oikonymický materiál shromážděný a vyložený ve slovníku L. Hosáka – R. Šrámka Místní jména na Moravě a ve Slezsku I A-L, II M-Ž + dodatky (Praha: Academia 1970, 1980) tak, aby bylo možno získat přehlednou orientaci v repertoáru, typech a produktivitě struktur použitých při vzniku, vývoji a proměnách moravsko-slezského oikonymického systému. Sleduji se jak názvotvorné prostředky, tak kombinatorika s lexikálními základy. Zachycují se také historická oikonymie německá a typy vzájemného česko-německého přejímání místních jmen.

   

   

 • 2013

  RAMBOUSEK, Jiří. Opravny – polemiky – vzpomínky. Texty z let 2007–2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 159 s. ISBN 978-80-210-6738-7.

  Kniha nazvaná Opravny – polemiky – vzpomínky je nejnovější publikací dlouholetého vysokoškolského pedagoga, literárního historika a editora doc. PhDr. Jiřího Rambouska, CSc. (*1927). Plynule navazuje na jeho tvorbu předchozí zastoupenou například v obsáhlém svazku nazvaném Nesoustavná rukověť české literatury (2003) či v souboru statí recenzí a medailonů z let 1988–2007 Doba – knihy – autoři (2007). Novou knihu tvoří zejména řada Opraven, které vycházely v letech 2011–2012 v časopisu Tvar. Delší studie představují texty Josef Palivec a František Hrubín (původně příspěvek na brněnskou konferenci Literatura určená k likvidaci IV, 2008, sborník 2009) a Druhý svazek Seifertovy publicistiky z roku 2012, což je recenze otištěná poprvé v časopisu Česká literatura.

   

   

 • 2013

  KLÍMOVÁ, Květoslava, KOLÁŘOVÁ, Ivana, TUŠKOVÁ, Jana Marie (eds.). Stylistika v kontextu historie a současnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 264 s. ISBN 978-80-210-6114-9.

  Publikace shrnuje výsledky stylistického bádání ve studiích zabývajících se stylistickou problematikou z různých hledisek. První studie se zamýšlejí nad stylistickou terminologií, vztahu stylistiky a jiných disciplín, problémy kodifikace, spisovnosti a nespisovnosti, další se soustředí na analýzu textů z vybraných stylových oblastí a konkrétních jazykových prostředků. Nechybějí ani příspěvky ke stylu textů staré češtiny a tematický celek zabývající se postavením stylistiky a slohu v současném vzdělávání na všech stupních škol.
  Publikace je věnována doc. PhDr. Evě Minářové, CSc., při příležitosti jejího významného životního jubilea.

   

   

 • 2013

  KLÍMOVÁ, Květoslava , KOLÁŘOVÁ, Ivana. Čeština zajímavě a komunikativně I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013, 292 s. ISBN 978-80-247-4112-3.


  Publikace je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk. Přináší zajímavé náměty pro procvičování a prohlubování učiva o slovní zásobě a tvoření slov, tvarosloví, skladbě a slohu. Její součástí je metodický komentář, všestranné jazykové rozbory, náměty na diktáty, souhrnné testy k opakování a klíč ke všem cvičením, jazykovým rozborům a testům. Důraz je kladen především na rozvíjení a posílení komunikativní kompetence, uplatnění mezipředmětových vztahů a propojení vybraného učiva s průřezovými tématy RVP ZV. V publikaci jsou cíleně zařazovány umělecké ukázky z knih českých autorů, jejichž seznam je součástí publikace.

   

   

 • 2012

  SLOVNÍK AUTORŮ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ II – ČEŠTÍ SPISOVATELÉ. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, 466 s. ISBN 978-80-7277-506-4.

  Publikace, koncepčně navazující na slovníkovou edici z nakladatelství Libri, přináší více než čtyři sta hesel věnovaných českým autorům píšícím pro děti a mládež. Zastoupeni jsou spisovatelé, kteří se podíleli na utváření literatury pro děti a mládež od jejích počátků v první polovině 19. století až do současnosti. Převahu mají autoři tvořící ve druhé polovině 20. století a spisovatelé aktuálně ovlivňující literární kontext; v šedesáti heslech jsou prezentovány osobnosti, jimž až dosud nebylo věnováno žádné ucelené pojednání. Vedle základních biografických informací o autorech uvádí slovník stručnou charakteristiku jejich umělecké tvorby a výběrovou bibliografii jejich děl určených dětem a mládež. Vstupní studie stručně rekapituluje vývoj české literatury pro děti a mládež. Slovník pod vedením Mileny Šubrtové vytvořili Miroslav Chocholatý, David Kroča, Hana Lavičková, Ivan Němec, Luisa Nováková, Jiří Poláček, Martin Reissner, Vlasta Řeřichová, Naděžda Sieglová, Svatava Urbanová a Jitka Zítková. Vydání publikace bylo realizováno s finanční podporou GA ČR v rámci projektu č. 405/09/0938.

   

   

 • 2012

  NOVÁKOVÁ, Ester. Český historický román v období protektorátu. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 408 s. ISBN 978-80-7204-797-0.

  Monografie je příspěvkem k literárněhistorickému zkoumání období protektorátu, zaměřeným na historický román, který zaujímal v těchto letech význačné postavení. Vlastní jádro práce leží ve studiích o konkrétních dílech vybraných autorů. Zvláštní pozornost je věnována Františku Kožíkovi, Vladimíru Drnákovi, Jiřímu Mařánkovi, Eduardu Bassovi, Františku Neužilovi, Janu Knobovi, Karlu Novému, Čestmíru Jeřábkovi, Antonínu Šrámkovi, Karlu Schulzovi, Nině Svobodové, Jaroslavu Durychovi, Františku Křelinovi, Miloši V. Kratochvílovi, Josefu Tomanovi a Karlu Dvořáčkovi. Knihy jsou charakterizovány, rozbory upozorňují na jejich klady a zápory a formulují jejich přínos. Závěrečná studie sumarizuje získané poznatky a rovněž dobový kontext historické beletrie doplňuje.

   

   

 • 2012

  KOLÁŘOVÁ, Ivana, KLÍMOVÁ, Květoslava, HAUSER, Přemysl, ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Český jazyk pro studující učitelství 1. stupně základní školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, 296 s. + CD. ISBN 978-247-3358-6.

  Autoři předkládají soubor poznatků o současné slovní zásobě a slovotvorbě, seznamují s nejnovějšími tendencemi v tvarosloví a skladbě a zabývají se zásadami správné výslovnosti a kultivovaného vyjadřování. Součástí publikace je také CD s praktickými cvičeními z jednotlivých jazykových disciplín. Publikace je koncipována tak, aby v ní našel potřebné informace a odpovědi na své otázky každý, kdo se o současný český jazyk zajímá.

   

   

 • 2011

  ŠUBRTOVÁ, Milena a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990–2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 327 s. ISBN 978-80-210-5692-3.

  Monografie se věnuje problematice českého pohádkového příběhu v uplynulém dvacetiletí. Úvodní studie Mileny Šubrtové představuje kontextový rámec pro jednotlivé kapitoly. Ty jsou rozčleněny do šesti bloků a v interpretačních sondách sledují adaptace folklorních pohádkových látek, doznívající ozvuky čtvrtkovské poetiky, aktualizace a nonsensové či parodijní posuny pohádek. Všímají si rovněž nových fenoménů, jimiž jsou v současné tvorbě pro děti a mládež obrázkové knihy pohádek, dále pak imaginativní a lyrizující pohádkové texty, oslovující dětské i dospělé čtenáře. Pozornost je věnována taktéž utilitárněji pojatým pohádkovým příběhům. Závěrem je připojen výběrový soupis pohádkové literatury vydané ve sledovaném období. Autorsky se na monografii pod vedením Mileny Šubrtové podíleli Miroslav Chocholatý, David Kroča, Ivan Němec, Jiří Poláček, Martin Reissner, Naděžda Sieglová a Jitka Zítková. Vydání publikace bylo realizováno s finanční podporou GA ČR v rámci projektu č. 405/09/0938.

   

   

 • 2011

  MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, 296 s. ISBN 978-80-247-2979-4.

  Monografická publikace Stylistika pro žurnalisty představuje odborný text vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem. Knihu ocení nejen novináři, publicisté a ostatní mediální pracovníci, ale text je také určen vysokoškolským studentům společenskovědních oborů, a to především žurnalistického a pedagogického zaměření. Studenti češtiny v knize naleznou poučení o stylové diferenciaci jazyka a podrobně pak o podstatě žurnalistické komunikace.

   

   

 • 2011

  TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinační systém femininních oikonym v češtině. Synchronní pohled na základě Českého národního korpusu. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 17. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 289 s. ISBN 978-80-7422-138-5

  Monografie obsahuje výsledky výzkumu synchronních textů korpusu psané češtiny SYN2005 zaměřeného na dosud málo prozkoumanou problematiku deklinace femininních oikonym v češtině. Práce stojí z hlediska volby tématu i metodologických postupů na pomezí onomastiky, morfologie a korpusové lingvistiky. Vychází ze shrnutí způsobu zpracování deklinace oikonym v českých mluvnicích za posledních 100 let. Cílem práce bylo podrobně popsat gramatické kategorie oikonym (ve srovnání s gramatickými kategoriemi jiných tříd proprií), navrhnout nový systém deklinačních typů a vzorů pro danou oblast domácích oikonym a zachytit vývojové tendence v jejich deklinaci.

   

   

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info