Studium

Studium

Jazykovědné předměty poskytují absolventům ucelený přehled znalostí o současné češtině, její zvukové a grafické podobě, gramatické stavbě, o slovní zásobě českého jazyka a o stylovém rozvrstvení současné češtiny a normách jejího užívání při mluvené i psané komunikaci v různých komunikačních situacích a oborech lidské činnosti. Základ jazykové části studijního oboru tvoří disciplíny současného českého jazyka, postupně doplňované o poznatky z jeho historického vývoje a z vývoje slovanských jazyků a později také o poznatky disciplín speciálních, zejména onomastiky dialektologie. Nedílnou součástí studia českého jazyka je didaktika českého jazyka a slohu, jejíž podstatou je aplikace znalostí a dovedností z teoretických jazykovědných disciplín prostřednictvím různých alternativních metod učení. V průběhu celého studia jsou zdůrazňovány přístupy k řešení současných otázek jazykové a řečové kultury, opomíjena není ani úloha českého jazyka a jeho učitelů při rozvoji schopností kultivovaného vyjadřování v různých oborech a profesích.

V oblasti literárněvědného vzdělávání katedra nabízí předměty z literární historie (starší česká literatura, česká literatura 19. a 20. století, nejnovější česká literatura a literatura pro děti a mládež), literární teorie, textologie i literární kritiky. Tradiční výukové metody jsou přitom inovovány metodami alternativními, které umožňují studentům bezprostřední kontakt se současným literárním děním (autorská čtení, kolektivní rozhovor, umělecký přednes, mediální výchova, e-learningová komunikace, tvůrčí psaní). Důležitou složkou literárněhistorických disciplín jsou interpretační semináře, v nichž jsou rozvíjeny komunikativní schopnosti (či prezentační a rétorické dovednosti), logické myšlení a v neposlední řadě i formovány esteticko-etické normy jedince. Cílem je iniciovat u studentů zájem o kreativnější přístup ke studiu, a to v přímé korelaci s oborovými didaktikami.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info