Citace

Psaní bibliografických údajů v odborném textu

V seminárních, ročníkových, bakalářských a magisterských pracích z českého jazyka a z české literatury na PdF MU je obvyklé, že úplné bibliografické citace autor uvádí v poznámkovém aparátu (poznámky pod čarou, poznámky za textem) i v závěrečném soupisu na konci práce (oddíly Literatura, Primární literatura, Sekundární literatura). Při velkém počtu citátů z jedné knihy (z  primární literatury) lze uvádět stránkové údaje přímo v textu za citáty (v závorce). Při prvním citátu je však nutno v poznámkovém aparátu uvést všechny bibliografické údaje a napsat, že i další citáty pocházejí z téhož vydání.

Monografie, kniha

Monografie, kniha

A: Soupis literatury

RAMBOUSEK, Jiří. Doba, knihy, autoři. Články, medailony a recenze z let 1988–2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 175 s. ISBN 978-80-210-4465-4.

MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. 296 s. ISBN 978-80-247-2979-4.

B: Poznámkový aparát – citace ze strany 50

RAMBOUSEK, Jiří. Doba, knihy, autoři. Články, medailony a recenze z let 1988–2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 50. ISBN 978-80-210-4465-4.

MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, s. 50. ISBN 978-80-247-2979-4.

Příspěvek ve sborníku – soupis literatury

Příspěvek ve sborníku – soupis literatury

ŠUBRTOVÁ, Milena. Komunikace v próze pro mládež s nekompetentním vypravěčem. In ZÍTKOVÁ, Jitka (ed.). Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 44–49. ISBN 978-80-210-4533-0.

TUŠKOVÁ, Jana Marie. K deklinaci singulárových oikonym středního rodu na –í. In MINÁŘOVÁ, Eva; SOCHOROVÁ, Dagmar; ZÍTKOVÁ, Jitka (eds.). Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 129–140. ISBN 978-80-210-6631-1.

Článek v odborném periodiku – soupis literatury

Článek v odborném periodiku – soupis literatury

KROČA, David. Proměny a návraty v poezii Josefa Topola. Česká literatura, 2004, roč. 52, č. 4, s. 485–503. ISSN 0009-0468.  

ŠRÁMEK, Rudolf. Soupis pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, jejich druhové znaky, příprava a koncepce lexikografického zpracování (v letech 1964–1993). Acta onomastica, 2010, roč. 51, č. 1, s. 10–47. ISSN 1211-4413.

Citace elektronických dokumentů

Citace elektronických dokumentů

CHOCHOLATÝ, Miroslav. Ale co hvězdy? Co hvězdy?. Host [online]. 2012, roč. 28, č. 1 [cit. 2014-10-24]. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2012/01-2012/ale-co-hvezdy-co-hvezdy

SOCHOROVÁ, Dagmar. Požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v průřezovém tématu Mediální výchova a současná vzdělávací praxe učitelů českého jazyka. Paidagogos [online]. 2013, roč. 14, č. 1 [cit. 2014-10-24]. Dostupné z: http://paidagogos.net/issues/<wbr></wbr>2013/1/article.php?id=6

Citace kvalifikačních prací 

Citace kvalifikačních prací 

ČERNÁ, Klára. Osvobozené divadlo v letech 1935–1936. Brno, 2014. 61 l., 5 l. příl. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.  

KANDUSOVÁ, Eliška. Slohové vyučování na 2. stupni ZŠ. Brno, 2014. 83 l., 235 l. příl. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

 

Odkazy na citovanou literaturu, opakované citace ze sekundární literatury

Odkazy na citovanou literaturu, opakované citace ze sekundární literatury

Eva Minářová uvádí, že „v současnosti je sledována a zdůrazňována interdisciplinární povaha stylu a jeho výrazná dynamika, která odpovídá dnešnímu obrazu komunikace v různých komunikačních situacích.“1 

Jiří Poláček upozorňuje, že Šalda měl výhrady k hlavnímu hrdinovi románu Pekař Jan Marhoul,2 leč Šaldovy soudy o Vančurových dílech považuje celkově za „velice výstižné a pozitivní“.3

 

1 MINÁŘOVÁ, E. Stylistika pro žurnalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011, s. 105. ISBN 978-80-247-2979-4.

2 Srov. POLÁČEK, J. Tvorba a recepce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 33. ISBN 80-210-3075-5.

3 Tamtéž, s. 36

Začínáte psát svou závěrečnou práci? Chcete se dozvědět více o technikách a metodice psaní odborného textu, správných formách citací či formulování výzkumných otázek a hypotéz?  

Zapište si náš předmět Zásady psaní bakalářských a diplomových prací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info