Spolupracujeme

Spolupracujeme v ČR

Naše katedra spolupracuje s řadou českých organizací, spolků a institucí. Také mnozí absolventi jsou zaměstnáni v těchto organizacích a s katedrou dodnes udržují kontakt.

Základní školy

Spolupráce se základními školami probíhá formou kontaktů studentů fakulty, učitelů fakulty a učitelů ZŠ v průběhu praxí. Hlavními externími partnery asistentských praxí v bakalářských studijních programech jsou fakultní školy (např. ZŠ Horní), fakultní zařízení (např. LOGO klinika Vsetínská) a neziskové organizace (např. Muzeum romské kultury). 

Řada učitelů základních škol udržuje vztahy s Katedrou českého jazyka a literatury MU díky dlouholetému vzdělávacímu cyklu pro učitele českého jazyka a literatury Forum bohemicum a díky akreditovaným kurzům katedry zaměřeným na další vzdělávání pedagogických pracovníků, které jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání na PdF MU.

Seznam fakultních škol a zařízení

Vzdělávací instituce

Národní pedagogický institut ČR (dříve Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, resp. Centrum pro další vzdělávání)

Spolupráce je založena na realizaci vzdělávacích akcí – přednášek a seminářů pro učitele.

Descartes, v.o.s. – vzdělávací agentura

Spolupráce probíhá při přednáškách a vzdělávacích akcích pro učitele základních škol, které agentura zajišťuje organizačně a pracovníci katedry je realizují.

Knihovny

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Centrum dětského čtenářství

Pedagogická spolupráce v rámci volitelných předmětů, odborná spolupráce – přednášky a lektorství workshopů.

Moravská zemská knihovna, Brno

Ústavy Akademie věd a odborné instituce

Úzkou a trvalou spolupráci má pracoviště zejména s těmito institucemi:

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (Praha, Brno, spolupráce na grantových projektech i kolektivních publikacích, stálé členství v onomastické komisi aj.)

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (Praha, Brno, spolupráce na grantových projektech a kolektivních publikacích i spolupráce při výuce)

Český úřad zeměměřický a katastrální v Praze

Jazykovědné sdružení České republiky

Ústav Českého národního korpusu

Literárněvědná společnost České republiky

Významné kulturní instituce a ministerstva

Trvalou spolupráci má pracoviště např. s těmito institucemi:

Grantová agentura ČR (Praha)

Ministerstvo kultury ČR (Praha)

Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o. (Zlín)

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (Praha)

Památník národního písemnictví (Praha)

Památník písemnictví na Moravě (Rajhrad)

Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna)

Společnost Jiřího Mahena a Knihovna Jiřího Mahena (Brno),

Společnost Otokara Březiny (Jaroměřice nad Rokytnou)

Společnost bratří Čapků (Praha)

Společnost F. X. Šaldy (Praha)

Společnost Jana Skácela (Brno) 

Spolupracujeme na integraci cizinců
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU spolupracuje s tímto centrem od roku 2016. 

Spolupráce spočívá ve vzdělávání klientů pro účely skládání zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Získané znalosti a zkušenosti jsou využity ve výuce programu Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem.

Kontaktní osoba na KČJL: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU spolupracuje s touto asociací od roku 2017. 

Spolupráce spočívá ve vzdělávání učitelů a lektorů češtiny jako cizího jazyka. Získané znalosti a zkušenosti jsou využity ve výuce programu Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem.

Kontaktní osoby na KČJL: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil., Mgr. et Mgr. Radim Ošmera

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje
Centrum pro cizince Jihomoravského kraje

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU spolupracuje s tímto centrem od roku 2015. 

Spolupráce spočívá v přípravách metodik kurzů českého jazyka. Získané znalosti a zkušenosti jsou využity ve výuce programu Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem.

Kontaktní osoba na KČJL: Mgr. et Mgr. Radim Ošmera

Uprchlické zařízení Zastávka u Brna
Uprchlické zařízení Zastávka u Brna

Přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních procedur: identifikace totožnosti, zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, vstupní pohovor a sociální šetření, předepsaná vstupní zdravotní prohlídka. Přijímající středisko není možné volně opustit. Je zde poskytováno ubytování, strava, základní hygienické potřeby a lékařská péče a žadatelé mají k dispozici sociální a psychologické služby a mohou se účastnit volnočasových aktivit, navštěvovat výtvarné dílny apod.

Od května roku 2018 slouží část zařízení také jako Pobytové středisko. To slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímajícím středisku, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu.

Spolupracujeme v zahraničí

Spolupráce se zahraničními vysokoškolskými pracovišti a vědeckými a kulturními institucemi zahrnuje pedagogickou, konzultační, přednáškovou a vědecko-výzkumnou činnost směřující ke společným publikačním a konferenčním aktivitám. Členové katedry spolupracují s těmito vědeckými institucemi a vysokoškolskými pracovišti.

Slovenská republika
Spolková republika Německo
Polsko
Francie
  • Médiathèque Père Castor, Meuzac (spolupráce při zpracovávání česko-francouzských literárních archivů uložených v Médiathèque Père Castor – doc. Šubrtová)
Slovinsko
  • University of Ljubljana (dlouholetá přednášková, vědecko-výzkumná, publikační a pedagogická činnost, konzultace se studenty doktorských studijních programů – členové jazykové i literární sekce)
Lotyšsko
Estonsko
Chorvatsko
Zahraniční kolegové

Zahraniční odborníci spolupracují s naší katedrou na výzkumných projektech i v rámci učitelských mobilit a stáží v programu Erasmus+. Experti ze zahraničí jsou zváni také na samostatné přednáškové bloky nebo do výuky konkrétních předmětů.  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info