Jazyková a literární komunikace

Popis oboru

 

Ve sféře tzv. terciálního vzdělávání rozvíjí studijní obor další odborné vzdělávání absolventů vysokoškolského studia se zaměřením na vědní obory český jazyk a česká literatura. Specifičnost oboru zaměřeného na jazykovou a literární komunikaci spočívá v tom, že propojuje studium českého jazyka a literatury. Touto koncepcí tak navazuje na nejvlivnější tendence prosazující se v rámci současné lingvistiky a literární vědy.

Charakter a skladba studijních předmětů sledují formování profilace absolventa a otevírání širokých možností jeho uplatnění v praxi: jednotlivé předměty představují dynamičnost v teorii i v komunikační praxi. Zaměřují se na vývoj jazykových, stylových a komunikačních norem, na literárněvědnou a literárněvýchovnou komunikaci v dobovém i aktuálním literárněhistorickém kontextu, na specifickou jazykověkulturní funkčnost užívaných výrazových prostředků jazykové a literární komunikace. Důraz je kladen na interpretaci textu ve všech jeho formách od uměleckého literárního textu přes jazykové sdělení až po metatext.

Cílem je připravit absolventy na samostatnou vědeckou a odbornou práci. Těžištěm je proto individuální vědecká příprava spojená se systematickým rozvojem odborné orientace v oboru a se zpracováním disertační práce, dále pak zprostředkování odborných poznatků veřejnosti a jejich aplikace v praxi.

 

Úspěšný absolvent je schopen

 • spolehlivě se orientovat ve vědních disciplínách český jazyk a česká literatura;
 • odborně se podílet na výzkumu dílčí tematiky jazykové či literární komunikace;
 • v návaznosti na vývoj společnosti a současné globalizační tendence vyložit dynamičnost ve vývoji jazyka a literatury i proměny komunikačního procesu;
 • interpretovat složité jazykovědné a literárněvědné jevy a problémy;
 • samostatně i v kooperaci plánovat a řešit vědecké úkoly a projekty oborového zaměření;
 • vytvářet vědecké texty s originálními myšlenkami a formulovat obecné závěry vědeckého výzkumu;
 • prezentovat svou odbornou profilaci na národní i mezinárodní úrovni, a to ve vědecko-výzkumné práci, v pedagogické praxi či v širším společensko-kulturním prostředí;
 • pokračovat v sebevzdělávacím a sebehodnotícím procesu.

Uplatnění absolventů

Vzdělání nabyté specializovaným doktorským studiem, jež umožňuje získat znalosti v oblasti specifických metod a technik práce s jazykovým nebo literárním materiálem a je propojené s širším společenskovědním základem, vytváří předpoklady pro uplatnění jeho absolventů ve vědeckých, kulturních nebo školských institucích (vysoké školy humanitního zaměření, AV ČR, oblast muzejní, knihovnická, nakladatelská, redakce odborných časopisů i denního tisku, oblast interní a externí komunikace v rozmanitých institucích a firmách).

Přijímací zkouška

Základní podmínkou přijetí do doktorského studia oboru Jazyková a literární komunikace je absolvování magisterského studijního programu se zaměřením na český jazyk nebo českou literaturu (například absolventi učitelského i neučitelského oborového studia českého jazyka a literatury, knihovnictví) a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Kritéria hodnocení

Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru (vedeného v českém jazyce) a jejím cílem je ověřit odbornou úroveň uchazeče, jeho zájem o obor i jeho předpoklady pro vědeckou práci.

Uchazeč u přijímací zkoušky předloží návrh projektu disertační práce. Ten musí obsahovat stanovení výzkumného cíle, předběžné postupy jeho řešení a metody zpracování, časový harmonogram a výběrový seznam sekundární literatury. Součástí projektu je návrh na školitele a jeho souhlasu s vedením disertační práce (potvrzený podpisem v písemném zpracování projektu).

Návrhy a příklady témat disertačních prací

Návrh témat prací vychází z výzkumného zaměření pracoviště a školitelů. Zahrnuje jazykovědnou i literárněvědnou sféru s přesahy ke komunikační praxi. Akceptována budou i témata navržená studentem DSP po domluvě se školitelem. Bližší informace poskytne doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (subrtova@ped.muni.cz).

 • Exonyma v deklinačním systému češtiny (na základě televizních / rozhlasových pořadů);
 • Současné hypokoristické podoby ženských křestních jmen (na základě materiálu Českého národního korpusu);
 • Vývojové tendence výrazových prostředků současné žurnalistiky;
 • Intertextové a interdisciplinární tendence současných textů publicistických (event. esejistických a reklamních);
 • Výzkum současné české literatury šířené digitálními médii;
 • Aktuální metodologické problémy literární historiografie;
 • Interkulturní aspekty literatury pro děti a mládež v 21. století;
 • Specifika jazykové a literární komunikace u dětí s odlišným mateřským jazykem;
 • Podoby jazykové komunikace dětí ve školním prostředí.

Školitelé

Oborová rada PdF MU pro program Filologie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info