Úspěchy a ocenění

 • 2021

  PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.

  Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost

  Paní PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D., dlouholetá členka Katedry českého jazyka a literatury PdF MU, získala prestižní Medaili MŠMT 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Paní doktorka je spoluautorkou řady učebnic českého jazyka, klade důraz na uplatnění mezipředmětových vztahů, rozvíjení klíčových kompetencí i prohlubování zájmu žáků o čtenářství. 

 • 2020

  PhDr. David Kroča, Ph.D.

  Cena děkana Pedagogické fakulty MU za významný tvůrčí čin publikace Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století

  Monografie Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století je výsledkem dlouhodobé a soustavné badatelské práce Davida Kroči. Mimořádný přínos publikace nespočívá pouze v tom, že její autor jako první zevrubně mapuje tuto dramatickou linii a podrobuje ji citlivým a zasvěceným interpretacím, ale především v důsledném propojení literárněhistorického pohledu s literárněteoretickým.  Objevná je i samotná volba interpretovaných textů, jež v důsledku společenského vývoje na konci šedesátých let 20. století dnes patří k méně známým a nebyly mnohdy dostatečně reflektovány ani dobovou kritikou.

 • 2019

  Mgr. Kateřina Tesařová

  Cena děkana Pedagogické fakulty MU za diplomovou práci

  Mgr. Kateřina Tesařová obdržela cenu děkana za diplomovou práci V její černé vůni. Motivy smrti v prvotinách šesti českých básníků.
  Autorka v práci osobitě propojila oba své studijní obory: k analytickým kapitolám vytvořila vlastní souladné ilustrace. Své poznatky prezentovala na studentské vědecké konferenci a její příspěvek byl publikován v konferenčním sborníku.
  Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

 • 2018

  Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

  Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti společenských a humanitních věd

  Dne 19. června 2018 byla panu Mgr. Miroslavu Chocholatému, Ph.D., udělena Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti společenských a humanitních věd.
  Rozhovor s Mgr. Miroslavem Chocholatým, Ph.D., v magazínu M.

 • 2018

  Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

  Cena děkana Filozofické fakulty MU za disertační práci
  Cenu děkana FF MU obdržel Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D. za vynikající doktorskou práci Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století (Filologie/Český jazyk).
 • 2018

  Mgr. Jitka Pušová

  Cena děkana Pedagogické fakulty MU za diplomovou práci

  Mgr. Jitka Pušová získala cenu děkana za diplomovou práci s názvem Obraz venkova v české próze pro děti a mládež v letech 1945–1999.
  Vedoucí práce: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

 • 2017

  doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

  Plaketa Ľudmily Podjavorinskej za intenzivní spolupráci s BIBIANOU, Mezinárodním domem umění pro děti

  Dne 7. září 2017 převzala doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Plaketu Ľudmily Podjavorinskej za intenzivní spolupráci s BIBIANOU, Mezinárodním domem umění pro děti, a za prohlubování vzájemných kontaktů mezi českou a slovenskou literaturou pro děti a mládež.
  Plaketa Ľudmily Podjavorinskej je nejvyšším slovenským oceněním v oblasti aktivit spjatých s knižní tvorbou pro děti, udílí se od roku 1972 slovenským i zahraničním osobnostem a institucím. Cenu udílí BIBIANA, Mezinárodní dům umění pro děti, a Slovenská sekce IBBY, mezinárodní nevládní organizace při UNESCO, ve dvouletých intervalech.

 • 2016

  prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.

  Čestný doktorát na Ostravské univerzitě

  Dne 25. 5. 2016 byl panu prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc., udělen čestný doktorát na Ostravské univerzitě v Ostravě.

 • 2015

  doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

  Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy za excelentní pedagogickou činnost na Pedagogické fakultě MU

  Dne 30. 6. 2015 byla panu doc. PhDr. Jiřímu Poláčkovi, CSc., udělena Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy za excelentní pedagogickou činnost na Pedagogické fakultě MU. Rozhovor v Magazínu M.

 • 2015

  PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D., PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

  Cena děkana Pedagogické fakulty MU za významný tvůrčí čin publikace Čeština zajímavě a komunikativně I. Čeština zajímavě a komunikativně II

  Dne 29. 6. 2015 byla paní PhDr. Ivaně Kolářové, CSc., a paní PaedDr. Květoslavě Klímové, Ph.D., udělena Cena děkana za významný tvůrčí čin publikace Čeština zajímavě a komunikativně I. Čeština zajímavě a komunikativně II.

 • 2015

  Bc. Lenka Sklenářová

  3. místo v celostátním kole soutěže STUDENT A VĚDA 2015 - LINGVISTIKA

  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci udělila dne 11. 5. 2015 Bc. Lence Sklenářové, studentce magisterského studijního programu PdF MU, diplom za 3. místo v celostátním kole soutěže STUDENT A VĚDA 2015 - LINGVISTIKA.

 • 2013

  doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.

  Stříbrná medaile MU za zásluhy a rozvoj Masarykovy univerzity.

  Dne 24. 5. 2013 byla paní doc. PhDr. Evě Minářové, CSc., udělena Stříbrná medaile MU za zásluhy a rozvoj Masarykovy univerzity.

 • 2013

  Ocenění pro kolektiv autorů

  Zlatá stuha 2013

  Dne 29. května 2013 v 15.00 hodin proběhlo v Památníku národního písemnictví v Praze předání cen Zlatá stuha 2013. V kategorii Kritika literatury a umění pro děti a mládež byla Zlatá stuha 2013 udělena publikaci SLOVNÍK AUTORŮ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ, SVAZEK II – ČEŠTÍ SPISOVATELÉ. Dílo, jež koncepčně navazuje na slovníkovou edici z nakladatelství Libri, přináší více než čtyři sta hesel věnovaných českým autorům píšícím pro děti a mládež. Slovník pod vedením Mileny Šubrtové vytvořili Miroslav Chocholatý, David Kroča, Hana Lavičková, Ivan Němec, Luisa Nováková, Jiří Poláček, Martin Reissner, Vlasta Řeřichová, Naděžda Sieglová, Svatava Urbanová a Jitka Zítková.

  Cena Zlatá stuha je udělována knihám pro děti a mládež, které byly vydány v předchozím kalendářním roce. Zlatá stuha je celostátní soutěží v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež. Jejím posláním je ocenit významné a hodnotné tvůrčí i ediční činy a vyjádřit tímto způsobem kulturní i společenskou prestiž jak oceněných děl a jejich autorů, tak i tvorbě, vydávání a šíření kvalitních knih pro děti a mládež jako celku.

 • 2013

  doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.

  Cena děkana Pedagogické fakulty MU za významný tvůrčí čin

  Dne 24. 6. 2013 byla paní doc. PhDr. Evě Minářové, CSc., udělena Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin.

 • 2013

  doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.

  Stříbrná medaile MU za zásluhy a rozvoj Masarykovy univerzity

  Dne 8. 10. 2013 byla paní doc. PhDr. Naděždě Sieglové, CSc., udělena Stříbrná medaile MU za zásluhy a rozvoj Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info